آموزش مجازی ریاضیات مدارس و دانشگاه های کشور

خوش آمدید به وبگاه انجمن جوان ریاضی ایران
riazidanan.vcp.ir value riazidanan.vcp.ir Real PR riazidanan.vcp.ir Trust riazidanan.vcp.ir Alexa/PageRank riazidanan.vcp.ir CY/PageRank

مناسبت ها

 
لطفا کمی صبر کنید...
 
تبلیغات

مدیریت تبلیغات
خبرنامه

خبرنامه سایت

با عضویت رایگان در خبرنامه مطالب به ایمیل شما ارسال می شود؛

خبرنامه

: Enter your email address

Delivered by FeedBurner

 

تازه ترین خبرها به نقل از سایت های خبری

 تازه ترین خبرها 

آخرین ارسال های تالار

حسابان

منبع : nenomatica

جواب تمرین درکلاس فصل اول  از کتاب حسابان

حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۲ (دریافت فایل)(مجموع جملات دنباله های حسابی) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۶ (دریافت فایل)(تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۷ (دریافت فایل)(رابطه بین نمودار سهمی و ریشه های معادله درجه دوم) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۸ (دریافت فایل)(صفرهای تابع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۰ (دریافت فایل)(مثلث خیام- پاسکال) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۱۲(دریافت فایل))(بزرگترین مقسوم علیه و کوچکترین مضرب مشترک چند جمله ای ها) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۳(دریافت فایل) (تعریف اعداد اول،تعریف اعداد مرکب) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۴ (دریافت فایل)(تجزیه اعدا مرکب به حاصل ضرب عوامل اول) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۹(دریافت فایل)(بسط دو جمله ای غیاث الدین جمشید کاشانی) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۲۱(دریافت فایل)(بخش پذیری چند جمله ای ها) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۲۲ (دریافت فایل)(رابطه بین ضرائب وریشه های معادله درجه دوم) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۲۷ (دریافت فایل)معادلات شامل عبارات گویا) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۳۰(دریافت فایل)(معادلات شامل عبارات گنگ) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۳۳(دریافت فایل) در(یافتن تعداد ریشه های بعضی معادلات به کمک معادلات تقاطع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۳۴(دریافت فایل)قدر مطلق و ویژگی های آن) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۳۶ (دریافت فایل)پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۳۸ (دریافت فایل)(معادلات قدر مطلقی) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۳۹(دریافت فایل)(نامعادلات) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۴۰(دریافت فایل)(نامعادلات قدر مطلقی) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۴۲(دریافت فایل)(نمودار توابع قدر مطلق در حالت کلی) پیمان گردلو

                             جواب فعالیت فصل اول از کتاب حسابان

حل و جواب فعالیت(۱) صفحه۴ (دریافت فایل)(مجموعه جملات دنباله های هندسی) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۲) صفحه۷ (دریافت فایل)(مجموعه جملات دنباله هندسی نامتناهی صعودی) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۳) صفحه۸  (دریافت فایل)(مجموعه جملات دنباله هندسی نامتناهی نزولی) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت (۴)صفحه۹ (دریافت فایل)(پارادکس زنون،معمای اسب مسابقه) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت (۵)صفحه۱۳(دریافت فایل)حل معادلات به روش هندسی،معادله تقاطع) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۶) صفحه۱۵(دریافت فایل) (کمترین وبیشترین مقدار تابع درجه دوم) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۷) صفحه۱۸(دریافت فایل)(تشکیل معادله درجه دومی که هر دو ریشه ی آن معلوم باشد) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۸) صفحه۳۱(دریافت فایل) (ماکزیمم ومینیمم  توابع درجه دوم) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۹) صفحه۳۷(دریافت فایل)  پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۱۰) صفحه۴۱ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                           جواب مسائل فصل اول از کتاب حسابان

مسائل صفحه۵(دریافت فایل) پیمان گردلو
                         حل و جواب مسئله۱،۲،۳ (دریافت فایل)  پیمان گردلو
                         حل و جواب مسئله۴،۵،۶ (دریافت فایل)  پیمان گردلو

مسائل صفحه۱۰
                       حل و جواب مسئله۱،۲،۳ (دریافت فایل)   پیمان گردلو
                       حل و جواب مسئله۴،۵،۶ (دریافت فایل)  پیمان گردلو
                       حل و جواب مسئله۷،۸،۹ (دریافت فایل)پیمان گردلو

مسائل صفحه۱۵
                       حل و جواب مسئله۱،۲ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                       حل و جواب مسئله۳،۴  (دریافت فایل) پیمان گردلو

مسائل صفحه۲۳
                      حل و جواب مسئله۱،۲،۳ (دریافت فایل)  پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۴،۵،۶  (دریافت فایل) پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۷،۸،۹(دریافت فایل)
                      حل و جواب مسئله۱۰،۱۱،۱۲ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۱۳،۱۴(دریافت فایل)

مسائل صفحه۲۷
                      حل و جواب مسئله۱،۲،۳،۴،۵،۶  (دریافت فایل)   پیمان گردلو      
                      حل و جواب مسئله۷،۸ (دریافت فایل)

مسائل صفحه۳۰

                        حل و جواب مسئله۱،۲،۳ (دریافت فایل)   پیمان گردلو

مسائل صفحه۳۳

                       حل و جواب مسئله۱(دریافت فایل) پیمان گردلو
                       حل و جواب مسئله۲(دریافت فایل)ان گردلو

مسائل صفحه۳۵
                       حل و جواب مسئله۱،۲،۳(دریافت فایل)    پیمان گردلو
                       حل و جواب مسئله۵،۴(دریافت فایل)مان گردلو

مسائل صفحه۳۹
                       حل و جواب مسئله۱ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                       حل و جواب مسئله۲(دریافت فایل)مان گردلو

مسائل صفحه۴۲
                      حل و جواب مسئله۱،۲،۳،۴،۵(دریافت فایل) پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۶،۷،۸،۹،۱۰(دریافت فایل)

 

جواب تمرین درکلاس فصل دوم  از کتاب حسابان

حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۴۴(دریافت فایل) (رسم نمودار توابع چند ضابطه ای) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۴۵(دریافت فایل) تساوی دو تابع،ترکیب توابع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۴۹(دریافت فایل) (تابع :یادآوری وتکمیل) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۵۱ (دریافت فایل)(تعریف رابطه،طرز نمایش تابع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۵۷ (دریافت فایل)(نمایش زوج مرتب تابع،نمایش نمودار پیکانی(ون)تابع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۶۱(دریافت فایل)(نمایش نمودار هندسی تابع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۶۸ (دریافت فایل)(نمایش زبان ریاضی تابع،ویژگی و قوانین جزء صحیح) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۷۳(دریافت فایل) (توابع چند جمله ای،تابع کف) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۷۹(دریافت فایل) (رسم نمودار تابع درجه سوم با کمک نقطه یابی) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۸۲ (دریافت فایل)(وارون پذیری توابع،توابع وارون) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۸۷(دریافت فایل)(توابع یک به یک،توابع جزء صحیح) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۸۸(دریافت فایل)(خواص تابع و تابع معکوس،نمودارهای جزء صحیح) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۸۹ (دریافت فایل)(یک به یک بودن توابع چند ضابطه ای) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۹۲ (دریافت فایل)طرز نمایش توابع یک به یک،توابع پله ای) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۹۳ (دریافت فایل)توابع صعودی،نزولی،اکیدا صعودی،اکیدا نزولی) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۹۷ (دریافت فایل)(قضایا و نکات توابع یکنوا و اکیدا یکنوا) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۱۰۱(دریافت فایل)توابع زوج،توابع فرد،توابع متناوب) پیمان گردلو

                           جواب فعالیت فصل دوم از کتاب حسابان

حل و جواب فعالیت (۱)صفحه۴۵ (دریافت فایل)(محاسبه ی معادله ی وارون تابع) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۲) صفحه۵۰(دریافت فایل)(اعمال جبری روی توابع) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۳) صفحه۵۵(دریافت فایل)سم نمودارf(ax) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۴) صفحه۵۷(دریافت فایل) رسم نمودار af(x) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۵) صفحه۶۰ (دریافت فایل)(توابع چند ضابطه ای) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۶) صفحه۶۴ (دریافت فایل)(ترکیب توابع) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۷) صفحه۶۹(دریافت فایل)  پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۸) صفحه۸۵ (دریافت فایل) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۹) صفحه۹۰(دریافت فایل) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۱۰) صفحه۹۲(دریافت فایل) پیمان گردلو

                           جواب مسائل فصل دوم از کتاب حسابان

مسائل صفحه۴۷ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                      حل و جواب مسئله۱-۲-۳-۴ (دریافت فایل)   پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۵-۶-۷-۸(دریافت فایل)
                      حل و جواب مسئله۹-۱۰(دریافت فایل)

مسائل صفحه۵۲ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                      حل و جواب مسئله۱-۲-۳ (دریافت فایل)پ
                      حل و جواب مسئله۴-۵-۶(دریافت فایل)
                      حل و جواب مسئله۷ (دریافت فایل)

مسائل صفحه۶۳ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                   حل و جواب مسئله۱-۲(دریافت فایل)
                   حل و جواب مسئله۳-۴ (دریافت فایل) پو
                   حل و جواب مسئله۵-۶-۷ (دریافت فایل) پیمان گردلو
                   حل و جواب مسئله۸-۹ (دریافت فایل)  پیمان گردلو
                   حل و جواب مسئله۱۰-۱۱  (دریافت فایل)پیمان گردلو

مسائل صفحه۷۳

                      حل و جواب مسئله۱-۲(دریافت فایل)
                      حل و جواب مسئله۳-۴ (دریافت فایل) پیمان گرلو
                      حل و جواب مسئله۵-۶  (دریافت فایل)پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۷-۸(دریافت فایل)
                      حل و جواب مسئله۹-۱۰(دریافت فایل)
                      حل و جواب مسئله۱۱-۱۲(دریافت فایل)
                      حل و جواب مسئله۱۳-۱۴-۱۵-۱۶  (دریافت فایل)

مسائل صفحه۸۲ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                     حل و جواب مسئله۱-۲(دریافت فایل)
                     حل و جواب مسئله۳-۴ (دریافت فایل) پیان گردلو
                     حل و جواب مسئله۵-۶ (دریافت فایل) پیمان گردلو
                     حل و جواب مسئله۷-۸ (دریافت فایل) پیمان ردلو
                     حل و جواب مسئله۹-۱۰  (دریافت فایل)پیمان گردلو
                     حل و جواب مسئله۱۱-۱۲ (دریافت فایل)

مسائل صفحه۹۴

                     حل و جواب مسئله۱-۲-۳ (دریافت فایل)پیمانگردلو
                     حل و جواب مسئله۴-۵-۶(دریافت فایل)
                     حل و جواب مسئله ۷-۸-۹(دریافت فایل)
                     حل و جواب مسئله۱۰-۱۱(دریافت فایل)

مسائل صفحه۱۰۱ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                     حل و جواب مسئله۱-۲-۳(دریافت فایل) پیمان گردلو
                     حل و جواب مسئله۴-۵(دریافت فایل)
                     حل و جواب مسئله ۶-۷-۸(دریافت فایل)

 

جواب تمرین درکلاس فصل سوم از کتاب حسابان

حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۰۴(دریافت فایل) (توابع مثلثاتی)پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۰۵ (دریافت فایل) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۰۶(دریافت فایل) (توابع تنانژانت و کتنانژانت) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۰۹ (دریافت فایل)(مفهوم آرک) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۱۱(دریافت فایل)  پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۱۳ (دریافت فایل)دامنه تابع کتانژانت) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۱۵ (دریافت فایل)نسبت های مثلثاتی مجموع دو کمان) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۲۳(دریافت فایل)(حل معادلات مثلثاتی) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۲۵(دریافت فایل)(توابع مثلثاتی سینوس و آرک سینوس) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۱۲۷(دریافت فایل) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۱۲۹(دریافت فایل)پیمان گردلو

                           جواب فعالیت فصل سوم از کتاب حسابان

حل و جواب فعالیت (۱)صفحه۱۰۸(دریافت فایل)  پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت (۲)صفحه۱۱۰ (دریافت فایل)(اتحادهای مثلثاتی) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت (۳)صفحه۱۱۲ (دریافت فایل)(روش بوزجانی) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت(۴) صفحه۱۲۴(دریافت فایل)(وارون تابع مثلثاتی) پیمان گردلو
حل و جواب فعالیت (۵)صفحه۱۲۶(دریافت فایل)پیمان گردلو

                              جواب مسائل فصل سوم از کتاب حسابان

مسائل صفحه۱۱۶ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                      حل و جواب مسئله۱-۲ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۳-۴-۵ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۶-۷(دریافت فایل) پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۸ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                      حل و جواب مسئله۹ (دریافت فایل)پیمان گردلو

مسائل صفحه۱۲۳ (دریافت فایل) پیمان گردلو

                    حل و جواب مسئله۱(دریافت فایل) پیمان گردلو
                    حل و جواب مسئله۲ (دریافت فایل)پیمان گردلو

مسائل صفحه۱۲۹(دریافت فایل)پیمان گردلو

                  حل و جواب مسئله۱-۲ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                  حل و جواب مسئله ۳-۴ (دریافت فایل)پیمان گردلو
                  حل و جواب مسئله ۵-۶(دریافت فایل)پیان گردلو

 

جواب تمرین درکلاس فصل چهارم از کتاب حسابان

حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۳۴(دریافت فایل) (محاسبه حد توابع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۳۹(دریافت فایل)همسایگی محذوف وبدون مرکز) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۴۲(دریافت فایل) (همسایگی چپ وهمسایگی راست) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۴۷ (دریافت فایل)(همسایگی های یک نقطه،پیوستگی راست) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه۱۴۹(دریافت فایل)  (تابع پیوسته،پیوستگی توابع) پیمان گردلو
حل و جواب تمرین در کلاس صفحه ۱۵۶(دریافت فایل)(قضایای پیوستگی) پیمان گردلو

 

                         جواب فعالیت فصل چهارم از کتاب حسابان

 

حل و جواب فعالیت(۱) صفحه۱۳۳(دریافت <

Comments 0 دیدگاه کاربران لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب برای ما ارسال فرمایید
0 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد ! اولین نفر باشید ...
نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:


 
نویسندگان
نظرسنجی
کدام یک از بخش های سایت ریاضی دانان جوان را می پسندید!؟
آموزش های مجازی
نرم افزارهای ریاضی
دانش پژوهان
ریاضیات مدرسه
همه موارد


نتایج نظر سنجی
دوره تحصیلی
دانش پژوه گرامی در کدام دوره تحصیل می کنید!؟
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه عمومی
پیش دانشگاهی
دانشگاه


نتایج نظر سنجی
لینک دوستان
آب و هوای کردستان
 
منوی کاربری

خوش آمدید میهمان

نام کاربری :

کلمه عبور :عضویت در سایتفراموشی رمز عبور